Reklamační řád

Reklamační řád:


Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Pangea Tea s.r.o., sídlem na adrese Klenovická 553/8, 142 00 Praha 4-Písnice, IČ: 27100308  (dále jen “prodávající”) a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen “kupující”), a to na základě objednávky, realizované prostřednictvím webových stránek www.pangeatea.cz, e-mailem, či telefonicky a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na nové zboží („kupní smlouva“).

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit ze strany kupujícího práva z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamaci“), přičemž účelem tohoto reklamačního řádu je i stanovení postupu pro rychlé a správné vyřizování reklamací a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování reklamací se řídí podmínkami prodávajícího. Tyto Záruční a reklamační podmínky se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla řádně uplatněna v záruční době.

1. Místo uplatnění reklamace:

Pangea Tea s.r.o. – zákaznický servis

Nádražní 101

252 46 Vrané nad Vlatavou

2. Předání a doručení reklamací

Kupující doručuje zboží na adresu prodávajícího přepravní službou nebo osobně na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasíláno zpět na náklady prodávajícího.

3. Nárok na uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající ze záruky za jakost jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené u prodávajícího. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, skladování či nesprávného zásahu.
Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího, a to předložením dokladu o koupi – faktury.

4. Důvody zániku nároku na uplatnění záruky

Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, jestliže:

  • nebyla-li uplatněna v záruční době
  • vada vznikla neodborným zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá
  • zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem)
  • vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným skladováním
  • zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno

Záruka se dále nevztahuje na zboží jakkoliv upravované kupujícím nebo třetí stranou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů. Záruka se nevztahuje na zboží upravené podle přání spotřebitele.

5. Nesoulad při dodání zboží po převzetí

V případě že zákazník obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky, či jinak viditelně poškozeno, musí o této skutečnosti sepsat průkazný záznam s dopravcem a informovat okamžitě o této skutečnosti prodávajícího.

Při osobním odběru musí tak zákazník učinit ihned. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

V případě neshody dodaného zboží vůči průvodním dokladům (nekompletní dodávka, či jiné záměny zboží) je kupující povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Způsob uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Zboží předávané k reklamaci musí být úplné, s veškerým příslušenstvím.

Pokud nebudou splněny tyto podmínky, prodávající není povinen vzít zboží do reklamačního procesu.

7. Délka záruční doby

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v následující délce („záruční doba“):

  • v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady.
  • v případě potravin, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud prodávající nestanoví výslovně jinak.
  • u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od data vystavení faktury prodávajícím v souladu s kupní smlouvou. Je-li ze strany prodávajícího, výrobce nebo dodavatele prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky stanovené dodavatelem výrobku nebo jeho výrobcem, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou kupujícímu známy. Toto ustanovení se nepoužije v případě použitého spotřebního zboží, kdy je záruční doba stanovena na polovinu zákonné doby pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud prodávající nestanoví záruční dobu delší. V případě, že Kupní smlouva, záruční list či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
  • Záruční doba začíná běžet datem vystavení faktury prodávajícím.

Po dobu záruční doby se prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

8. Doba vyřízení reklamace

Reklamační řízení začíná dnem doručení reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Reklamační řízení končí dnem ukončení reklamačního procesu. Vyřízená reklamace bude zaslána zpět kupujícímu v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. O ukončení reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky na e-mailovou adresu nebo telefon uvedené kupujícím v reklamačním formuláři.

9. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle českého práva.

10. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto reklamačních a záručních podmínek.